REFERENTIES

Hier wonen over 10 jaar 30.000 mensen en de gemeente is vastbesloten om deze grote stadsuitbreiding kwaliteit te geven. Voor de markt is de ontwikkeling te groot gebleken. Daarom kiest de gemeente om de ontwikkeling zelf op te pakken.

Republiq helpt de gemeente om de grip op de Waalsprong te verbeteren om daarmee de maatschappelijke doelen te bereiken.

grondexploitatie | interim management | projectbeheersing | managementinformatie

Waalsprong Nijmegen

Gemeenten hebben veel vastgoed. Leiden ook. Leiden heeft waanzinnige voorbeelden van publiek vastgoed: de Waag, het stadhuis of het nieuwe poppodium de Nobel. In totaal heeft de gemeente ongeveer 300 gebouwen. De vraag is of al het vastgoed nodig is om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

Republiq helpt om de verbinding te maken tussen strategie, vastgoed en financiën.

doorlichting | portefeuillemanagement | coaching | verbeterplan

Vastgoedbedrijf Leiden

Het Maankwartier in Heerlen (90.000 vierkante meter wonen, werken en winkelen) is een ontwerp van kunstenaar Michel Huisman. Weller Vastgoed Ontwikkeling neemt het voortouw in het project omdat zij gelooft dat de realisatie een enorme maatschappelijke meerwaarde oplevert voor Heerlen en Parkstad Limburg.

Republiq ondersteunt in de dealmaking met de ontwikkelend aannemer.

haalbaarheid | projectbeheersing | dealmaking | contractering

Maankwartier Heerlen

Het waterschap Zuiderzeeland gaat het Nieuwe Werken invoeren ter bevordering van de interne en externe samenwerking. Daarbij speelt ook de vraag of het huidige vastgoed geschikt is om invulling te geven aan deze ambitie. De bestaande locaties worden geëvalueerd en beoordeeld op functionaliteit, investering en exploitatie.

Republiq maakt een variantenstudie en adviseert over de mogelijkheden voor de toekomstige huisvesting.

huisvestingsconcept | haalbaarheidsstudie

Waterschap Zuiderzeeland

Gemeente Helmond blijft de komende jaren in wonen en werkgelegenheid groeien. Zij kiest ervoor om ook hier de regie te nemen in de diverse nieuwbouwontwikkelingen. De ambities zijn om zowel in de binnenstad te herstructureren als aan de rand van de stad de uitbreidingswijk te voltooien. Een complexe opgave in de huidige tijd.

Republiq ondersteunt gemeente Helmond in projecten en adviseert over de strategische koers van het grondbedrijf.

grondexploitatie | risicomanagement | organisatieontwikkeling

Gemeente Helmond

Woningcorporatie Oosterpoort ijkt haar ondernemingsplan. Zij is op zoek naar een toekomstbestendig verdienmodel. Passend bij de opgave en passend bij haar financiële mogelijkheden. Door gericht te investeren en te focussen op de kwaliteit en betaalbaarheid van de bestaande voorraad wil Oosterpoort dit bereiken.

Republiq adviseert Oosterpoort over het nieuwe en duurzame businessmodel.

ondernemingsplan | business case

Oosterpoort

WOM Den Haag Zuidwest is een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en Vestia. Het doel is om een nieuwe impuls te geven aan de herstructurering van Den Haag Zuidwest. Voor de WOM is een ondernemingsplan opgesteld. Een van de onderdelen hierin is de meerjarenprognose, op basis waarvan de financiële stand van zaken wordt getoetst.

Republiq toetst het rekenmodel op robuustheid en toepasbaarheid.

haalbaarheid | modelleren

WOM Den Haag Zuidwest

Rijswijk Wonen wil graag in haar portefeuille blijven investeren, ook onder veranderende omstandigheden in de corporatiesector. Grip op de grootste kostenpost, het onderhoud, is dan van groot belang. De bestaande onderhoudsprocessen en hoogte van de investeringen zijn geanalyseerd. Dit zorgt voor inzicht in de portefeuille en op complexniveau.

Republiq adviseert over mogelijkheden voor besparingen en de aanpak van het onderhoudsproces.

onderhoudsbeleid | organisatieontwikkeling

Rijswijk wonen

De provincie Noord-Brabant heeft in 2009 en 2010 stimuleringsmaatregelen getroffen voor de woningmarkt. Een van de projecten met een stimuleringsfonds is Meerrijk, het centrumgebied van de VINEX-ontwikkeling Meerhoven. Een potentiële koper heeft zich gemeld om het resterende deel van het project over te nemen.

Republiq ondersteunt de provincie Noord-Brabant in de beoordeling van de deal en in de voorbereiding van de besluitvorming.

dealmaking | haalbaarheidsstudie

Meerrijk